REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYSZYJ-WYMALUJ.COM

§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów i usług oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem www.wyszyjwymaluj.com zwany dalej „Sklepem”.

2. Sklep internetowy oraz marka WYSZYJ-WYMALUJ są własnością Firmy Usługowej Łukasz Niedośpiał z siedzibą przy ul. Władysława Taklińskiego 34, 30-499 Kraków; NIP: 6792641202.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej „Klientem”, a Sklepem.

4. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy oraz informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może odbiegać od tej na gotowym produkcie. Wynika to z różnych profili kolorystycznych oraz ustawień monitorów i nie powinno być uznawane jako wada.

§ 2. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.wyszyjwymaluj.com są wyrażone w polskich złotych [PLN].

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Wyszyj-Wymaluj zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4. Wyszyj-Wymaluj zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

§ 3. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Serwis internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wyszyjwymaluj.com. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpływania.

2. Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie sklepu bez podania przyczyny.

4. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówień wymaganych danych, tj.: numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mail, imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta, adres dostawy;

5. Powyższe dane są niezbędne w celu przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: a) po otrzymaniu wpłaty całej ceny zakupu wskazanej w formularzu zamówień na konto Sklepu,  b) na wpłatę ceny na koncie oczekujemy 7 dni roboczych, c) w przypadku, gdy w określonym terminie pieniądze nie wpłyną na konto Sklepu – zamówienie przestaje być aktywne, a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez jakąkolwiek ze Stron, d) w przypadku zamówień, w których Klient wybrał opcję „Odbiór osobisty”, szczegóły dotyczące daty i adresu odbioru Sklep ustala indywidualnie z Klientem.

7. Wszelkie zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą do realizacji zamówienia.

§ 4. Wysyłka

1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej. Sposób dostarczenia Klient wybiera w formularzu zamówienia. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki ponosi Klient. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów.

2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru oraz odbioru osobistego podawany jest każdorazowo w trakcie wyboru sposobu wysyłki podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na konto bankowe wyszyjwymaluj.com, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Klientem. Przybliżony czas realizacji jest uwzględniony w opisie każdego z produktów.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów za przesyłki zagubione przez przewoźnika lub zniszczone przez przewoźnika w trakcie transportu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za jego pośrednictwem na adres Sklepu lub nie odbierać przesyłki.

6. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu przesyłki w obie strony.

7. Przesyłki nieodebrane przez Kupującego, które zostały zwrócone przez przewoźnika na adres Sklepu, przechowywane są w siedzibie Sklepu przez 14 dni liczone od dnia doręczenia nieodebranej przesyłki. Do tego czasu mogą zostać odebrane lub ponownie przesłane na koszt Kupującego. Po tym czasie przesyłki są utylizowane lub przekazywane na cele dobroczynne, a umowę sprzedaży uważa się za zrealizowaną i zakończoną. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów z tytułu niewłaściwego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego, czyli z tytułu niewykonania swojego zobowiązania do odbioru rzeczy.

§ 5. Poufność danych

1. Sklep szanuje prawo do prywatności, dlatego nie udostępnia danych Klientów innym firmom czy osobom. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób właściwy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu będą przetwarzane przez jego właściciela tj. Firmę Usługową Łukasz Niedośpiał, przy ul. Władysława Taklińskiego 34, 30-499 Kraków.

3. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień/umowy, prowadzenia statystyk sprzedaży, a za zgodą Klienta w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych.

4. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych.

5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane na stronie www.wyszyjwymaluj.com, poprawiania ich, zmieniania oraz żądania usunięcia z bazy.

§ 6. Warunki zwrotu i anulowania

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. Zwrot towaru, o którym mowa w punkcie 1 powyżej odbywa się na koszt Klienta. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.

3. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty i/lub świadczenia, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił. Do zwracanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty uszyte na specjalne zamówienie Klienta, np. z innej tkaniny niż produkty zamieszczone na stronie Sklepu lub w innym rozmiarze niż oferowane na stronie Sklepu).

§ 7. Procedura reklamacji

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Wyszyj-Wymaluj ponosi odpowiedzialność za wady.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.wyszyjwymaluj.com może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

3. Reklamowany produkt należy odesłać na adres: Wyszyj-Wymaluj ul. Władysława Taklińskiego 34, 30-499 Kraków (z dopiskiem REKLAMACJA). Produkt powinien być czysty i wyprany.

4. Do towaru powinien być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Klient powinien sprecyzować swoje żądania reklamacyjne. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający jego zakup.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma przesyłkę z naprawionym lub wymienionym na inny towarem, a jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne towary w zamian.

6. Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów, ustawień monitora.

7. W przypadku gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznym nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy ani gwarancja. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie stanu opakowania przesyłki przed odebraniem jej. W przypadku gdy opakowanie ma znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i niezwłocznie ją odesłać.

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie www.wyszyjwymaluj.com oznacza akceptację niniejszego Regulamin.

3. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu z przyczyn technicznych i/lub technologicznych, a także innych, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.wyszyjwymaluj.com i obowiązuje na czas nieoznaczony.

5. Podmiot prowadzący serwis ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Dokładam ze swojej strony wszelkich starań, aby ręcznie wykonywane produkty były jak najwyższej jakości.